سير تعليمية للقس بطرس السدمنتي

سير تعليمية للقس بطرس السدمنتي

المحتويات

سير تعليمية:

1– القس بطرس السدمنتي.

2- خبر الشاب إشعياء.

3- ببنودة المتري.

4- خبر ببنودة المتري.

5- خبر إيسيذورس الإسكندري.

سير تعليمية للقس بطرس السدمنتي

 

 

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Follow by Email
Google+
https://epiphaniusmacar.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B3-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A
Twitter
RSS